صفحه ۴۴۶

مخالفیم می‎خواهیم اسلام اصیل را پیاده کنیم، گفتم ما که شما را درست نمی شناسیم باید ببینیم رفتار و کارهای شما چگونه است، البته بی احترامی به آنها نکردم ولی بهایی هم به آنها ندادم.چند شب بعد پاسدارها گفتند که چند نفر روی پشت بام منزل بوده اند و یکی از آنها را هم دستگیر کرده بودند که می‎گفتند از گروه فرقان بوده است. خیلی برای من روشن نشد که قضیه چه بوده، گروه فرقان همینها بودند که مرحوم آیت الله مطهری را به شهادت رساندند حالا از دست من ناراحت شده بودند یا برنامه دیگری بوده من نمی دانم.

بازدید امام خمینی از اینجانب در اوایل انقلاب

س: گو یا مرحوم امام خمینی در ابتدای پیروزی انقلاب در قم از حضرتعالی بازدیدی داشتند و حضرتعالی راجع به حیف و میل اموالی که مصادره شده بود مطالبی را با ایشان مطرح فرموده اید، مشروح جریان این دیدار چگونه بوده است ؟

ج: بله ایشان در همان اوایل انقلاب که من در کوچه عشقعلی ساکن بودم به منزل من آمدند،اما من راجع به حیف و میل اموال مصادره ای در آنجا با ایشان صحبت نکردم، بعدا در یکی از ملاقاتهایی که در تهران با ایشان داشتم این مطلب را با ایشان به تفصیل مطرح کردم که این مصادره ها به این شکل حرکت درستی نیست، بسیاری از باغات و کارخانه ها را از دست صاحبانش گرفتند و درست به آنها رسیدگی نشد، خیلی از باغات خشکید، چنانکه من شنیدم شش هزار باغ در همین اطراف تهران مصادره کردند که خیلی از آنها خشکید، و بعضی از آنها به اسم بنیاد مستضعفان حیف و میل شد؛ یک روز من از راه دلسوزی به ایشان گفتم: "متاسفانه ما برای مستضعفین خیلی شعار دادیم ولی کاری برای آنها نکردیم !" ایشان از این صحبت من خیلی ناراحت شدند، گفتند: "چطور برای مستضعفین کاری نشده است ؟!" لابد به ایشان گزارش شده بود که نان مستضعفین در روغن است؛ یک بار هم آیت الله آقای حاج آقا باقر سلطانی به ایشان این سنخ حرفها را زده بودند و ایشان خیلی ابراز ناراحتی کرده و گفته بودند معلوم می‎شود شما را هم بازی داده اند، یک بار نیز مرحوم

ناوبری کتاب