صفحه ۴۲۰

نزدیکان امام در پاریس

س: رابطین و مشاورین امام در پاریس چه کسانی بودند و بیت ایشان توسط چه افرادی اداره می‎شد؟

ج: در پاریس آقایان بنی صدر و قطب زاده و دکتر مکری -که پس از انقلاب سفیر ایران در شوروی شد- و آقای دکتر حسن حبیبی و جمعی دیگر هر روز پیش امام می‎آمدند، و آنها که منزل امام را آن وقت می‎گرداندند می‎شود گفت آقای دکتر ابراهیم یزدی و احمد آقا پسر امام و آقای اشراقی بودند، شاید دکتر یزدی بیشتر از همه موثر بود، در آنجا همه کاره امام دکتر یزدی بود و امام خیلی به ایشان اعتماد داشت،در همان جا بودیم که امام به آقای دکتر یزدی گفتند تلفن بزنید به دکتر رضا صدر -که سابقا شاگرد منظومه ما بود- در آمریکا و بگویید سفارت ایران در آمریکا را از زاهدی تحویل بگیرد. هرچه امام مصاحبه می‎کردند آقای دکتر یزدی مترجمش بود، حتی یک بار من می‎خواستم با امام خصوصی صحبت کنم دیدم آقای دکتر یزدی هم آنجا نشسته اند گفتم می‎خواهم خصوصی صحبت کنم، امام گفتند: "ایشان هم از خودمان است " و من با بودن ایشان صحبت کردم؛ خلاصه همه کاره آنجا ایشان بود، چون زبان می‎دانست و به اوضاع و احوال آنجا و دانشجو یان وارد بود.

ضمنا رابط تلفنی امام به ایران هم نوعا آقای اسماعیل فردوسی پور و مرحوم محمد و آقای محمدعلی هادی بودند، و مرحوم حاج مهدی عراقی و آقای محمد منتظر و جمعی دیگر هم از مهمانان پذیرایی می‎کردند، و دانشجو یان اروپا زیاد رفت و آمد داشتند، مرحوم امام هم ظهرها نماز جماعت می‎خواندند و صحبت هم می‎کردند.

همان جا در پاریس بودیم که از ایران زنگ زدند که بناست جمعی از علما اعلامیه بدهند و شاه را از سلطنت خلع بکنند و از آنجا تلفنی امضای مرا هم گرفتند.

(پیوست شماره 48)

ناوبری کتاب