صفحه ۴۰۴

بیژن " و آن را پاکنویس کرده بودم، حدود پنجاه یا شصت صفحه شده بود، خدا رحمت کند مرحوم محمد این جزوه را از من گرفت و برد در ساتجا (نخستین مرکز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و متاسفانه در آنجا از بین رفت ولی پیش نویس آن را دارم، و الان در ایام حصر در منزل مطالب زیادی را بر آن اضافه کرده ام و نام "بیژن " را به ناصر تبدیل نمودم که امید است به اتمام آن موفق شوم. من در زندان وقتم را تلف نمی کردم، هر جا کتاب به دست می‎آوردم مطالعه می‎کردم، انگلیسی مطالعه می‎کردم، عربی مطالعه می‎کردم.

س: شما انگلیسی را در زندان یاد گرفتید یا در بیرون از زندان ؟

ج: من در بیرون یک کمی خوانده بودم، اما در زندان بیشتر روی آن کار کردم، اولش پیش مرحوم محمد کتاب اسپیک Speak را خواندم و خودم چون علاقه داشتم مطالعه می‎کردم، از نوارهایی که برای آموزش زبان انگلیسی بود گاهی استفاده می‎کردم، کتابهای داستان و بیوگرافیها را مطالعه می‎کردم و از این طریق تا اندازه ای یاد گرفتم، البته الان خیلی از آنها از یادم رفته است.

ناوبری کتاب