صفحه ۳۲۲

را مطالعه کرده باشد؟! آن وقت من تذکره علامه و کتاب خلاف شیخ طوسی را به او دادم خیلی از این کتابها خوشش آمد؛ و اجمالا ایشان بین علمای اهل سنت که من دیده ام از جمله افراد متدین و متعهد است.

تلگراف اعتراض از سقز به وزیر دادگستری

س: حضرتعالی از سقز نیز تلگرافی به صادق احمدی وزیر دادگستری وقت داشته اید، بفرمایید متن آن تلگراف چگونه بود؟

ج: حکم تبعید من سه سال بود یک سال را در طبس گذراندم، بعد منتقل شدم به خلخال حدود چهار ماه هم در خلخال ماندم، بعد از آنجا مرا تبعید کردند به سقز، از سقز یک تلگراف به صادق احمدی داشتم پیرو نامه قبلی، متن تلگراف این است:

پیوست شماره 27:

تلگراف معظم له به وزیر دادگستری در اعتراض به تغییر محل تبعید از خلخال به سقز مورخه ‏53/9/21

تهران، جناب آقای صادق احمدی وزیر دادگستری رونوشت دادستان کل کشور، رونوشت دادگاه شماره 15 مرکز

پس از تغییر محل اقامت اجباری اینجانب از طبس به خلخال اعتراض کردم متاسفانه توجهی نشد، و پس از چهارماه اقامت خلخال، اول سرمای زمستان در حالی که عائله من در خلخال و بچه هایم به مدرسه می‎روند مرا اجبارا در روز ‏53/9/20 به سقز آوردند، و عائله ام در خلخال ماندند؛ چرا بی جهت به صرف گزارشهای غلط و بی تحقیق مرا آواره و خانواده و دوستانم را نگران و ناراحت می‎کنید؟ این اعمال عکس العمل فکری برای عده ای دارد، اگر فرضا منطق و قانون در کار نیست اقلا وجدان را حکم قرار دهید! آیا می‎دانید بر یک انتقال اجباری آن هم نسبت به مثل من چه آثار و عواقبی مترتب است ؟

‏53/9/21 - سقز - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب