صفحه ۲۸۸

ج: بعید نیست، گاهی اینها می‎آمدند در مسجد پشت سر من نماز هم می‎خواندند، بعضی وقتها این حرکات را انجام می‎دادند که وانمود کنند این فرد از خود ماست، مثلا یک فردی بود داروفروش به اسم آقای حاج حسین شایگان -خدا بیامرزدش مرحوم شد- او را به خاطر پخش نوار مرحوم امام بازداشت کردند و مدتی در قزل قلعه بود و سپس آزاد شد. آنها پس از آزاد کردن او از زندان مرتب می‎رفتند در مغازه او می‎خواستند بدنامش کنند که بله این هم ساواکی شده است، ولی من می‎دانستم که او ساواکی نشده است، آنها از این حربه گاهی استفاده می‎کردند.

پیوست شماره 22:

نمونه ای از اسناد تلاشهای سازمان امنیت کشور برای وابسته نشان دادن معظم له به ساواک، مورخه ‏49/7/19

خیلی محرمانه

به ریاست ساواک قم

از اداره کل سوم (316)

درباره شیخ حسینعلی منتظری

عطف به ‏21/3203 - ‏49/7/16

ناوبری کتاب