صفحه ۲۵۱

استقلال کشور است و... آقای مرعشی را هم گفتند صحبت کرده اما آقای گلپایگانی را من یادم نیست صحبت کردند یا نه. در آن زمان مجلس هم با یک قیام و قعود این لایحه را تصویب کرده بود البته با یک اکثریت خیلی کم، خیلی از نمایندگان حتی آنها هم که با روحانیت نبودند با این لایحه مخالف بودند، گو یا با زور و تهدید امضا گرفته بودند، شاید بعضی هم متوجه مضار و نتایج و عواقب خطرناک آن نشده بودند.

س: رای گیری در مجلس بعد از صحبت امام بود یا قبل از آن ؟

ج: نه، قبلش بود؛ همان وقت که مجلس سنا تصویب کرده بود، خبر به امام رسید و تا رفت قضیه پخته شود و امام اعلامیه را مهیا کنند مجلس شورای ملی هم تصویب کرده بود.

س: اعلامیه امام غیر از تهران در جاهای دیگر هم پخش شد؟ چه کسانی آنها را پخش می‎کردند؟

ج: بله در جاهای دیگر هم پخش شد، اما پخش این اعلامیه در تهران بخصوص در شمال شهر خیلی مهم بود؛ در آن زمان اعلامیه برای شهرستانها به وسیله اشخاص فرستاده می‎شد، یک نفر به مشهد می‎رفت و تعدادی می‎برد، یکی به شیراز و اصفهان می‎رفت تعدادی می‎برد و در آنجا توسطافراد علاقه مند پخش می‎شد، جامعه مدرسین در آن روز بازوی اجرایی امام و مراجع محسوب می‎شد و در پخش این اعلامیه ها نقش فعالی داشت.

تبعید امام خمینی به ترکیه و ادامه مبارزه در ایران

س: پس از قضیه کاپیتولاسیون که امام به ترکیه تبعید شدندامام خمینی در شب سیزده آبان 1343 توسط صدها کماندو که از در و دیوار وارد خانه ایشان شده بودند بازداشت و سپس به ترکیه تبعید شدند. چه نوع اقدامات و عکس العملهایی نظیر: ارسال پیام، تلگراف یا احیانا تظاهرات از طرف

ناوبری کتاب