صفحه ۱۹۶

بله، فتوحات را آوردم مقابله کردم با کمال تعجب دیدم این فتوحات را که در مصر چاپ کرده اند راجع به امام زمان (ع) دارد ولی این قسمت نام امام زمان و دوازده امام را حذف کرده اند و به صورت تحریف شده چاپ کرده اند! بعد این دو کتاب را بردم خدمت آیت الله بروجردی، اتفاقا آیت الله خمینی هم کنار آیت الله بروجردی نشسته بود، کتابها را به ایشان نشان دادم و ماجرا را نقل کردم، ایشان خیلی تعجب کردند که اینها چه تحریفهایی می‎کنند. از اوایل کتاب الیواقیت استفاده می‎شود که اعتماد شعرانی بر نسخه ای از فتوحات بوده که از روی نسخه مصنف موجود در قونیه استنساخ شده است.

بعد کتاب الیواقیت را به آیت الله بروجردی و فتوحات را به آیت الله خمینی تحویل دادم، البته بعدا این کتاب الیواقیت را دو باره چاپ کردند، والان من آن را دارم و دوازده امام (ع) در آن آمده است. البته به نظر من به محی الدین با توجه به چیزهایی که علیه شیعه دارد اعتراضهای زیادی وارد است؛ بعضی از عرفا هم گاهی حرفهایی می‎زنند که با ظواهر کتاب و سنت مطابق نیست، مگر اینکه باب تاویل را باز کنیم.

اهمیت طرح مسائل کلام جدید در حوزه ها

س: با توجه به پدید آمدن مکاتب جدید فلسفه و کلام در غرب و سرازیر شدن شبهات تازه علیه معتقدات دینی و کافی نبودن فلسفه و کلام قدیم برای پاسخگویی به شبهات، حضرتعالی برای تدریس فلسفه و کلام در زمان کنونی چه پیشنهادی دارید؟

ج: در زمینه فلسفه به نظر من این گونه نیست، مسائل فلسفه قدیم هنوز هم زنده است و در دانشگاههای دنیا مورد توجه است، منتها چیزی که هست یک مسائل جدیدی به آن ضمیمه شده است؛ متاسفانه در حوزه های ما به طور کلی به این مسائل کمتر توجه می‎شود، کلام و فلسفه در حوزه ها غریب واقع شده است و ریشه آن هم از مشهد شروع شد، حتی بعضی افراد که با آیت الله خمینی هم خوب بودند به گرایش ایشان به فلسفه اعتراض داشتند. یک زمانی در تهران به همراه مرحوم شهید مطهری

ناوبری کتاب