صفحه ۱۸۴

ظاهرا تعبیر خواب شاگردان زیادی است که ایشان تربیت کردند و در قم و سایر بلاد متفرق می‎باشند.

2 - شبی ایشان را در خواب دیدم که به عنوان تدریس روی یک صندلی نشسته اند و حدود پنجاه نفر حضور داشتند از جمله مرحوم امام خمینی، من در عالم خواب توجه داشتم که آیت الله بروجردی فوت کرده اند و مثل اینکه دو باره زنده شده اند، من به مرحوم امام گفتم: آقای بروجردی شانزده سال در قم تدریس کردند و متاسفانه یک نوار درسی به عنوان یادگار از ایشان گرفته نشد، خوب است ضبط صوتی تهیه کنیم و درس ایشان را ضبط کنیم، مرحوم امام فرمودند: خوب گفتی، سریع ضبطی تهیه کن و بیاور، که من دویدم و ضبطی حاضر کردم و درس ایشان را ضبط نمودم.

3 - شبی ایشان را در خواب دیدم که در منزلشان به دیوار تکیه کرده بودند و دامن ایشان پر بود از اسکناس، چشم ایشان که به من افتاد فرمودند:آشیخ حسینعلی، بیابه تو پول بدهم، گفتم: نه آقا من لازم ندارم، بالاخره اصرار کردند و یک مشت پر به من پول دادند، و ظاهرا پولها شماره نداشت و درهم بود.

ناوبری کتاب