صفحه ۱۶۱

پاینده گفتم آن متن که تو آن روز به منشی ات دادی و گفتی برای آخوندها بفرست تهدید آخوندها نبود؟ خنده اش گرفت و گفت بله.ابوالقاسم پاینده با دربار مربوط بود، معلوم شد او را مامور کرده اند که چون آخوندها را می‎شناسد یک متن را به اسم کمونیستها تنظیم کند و بفرستد و با این کار آنان را مرعوب کند، توده نفتی ها با پول انگلستان و حمایتهای دربار تحریک می‎شدند تا مردم را از دولت دکتر مصدق و چپ روی بترسانند و مردم متوسل به دربار و شاه بشوند و مثلا بگویند صد رحمت به شاه. همین " تقی فداکار " که آن زمان از اصفهان وکیل مجلس شد، معروف بود که می‎گفتند انگلیسی است و از توده ایهای نفتی است. قضایای غارت دکانهای نجف آباد را هم همینها سازمان دادند.

موضع آیت الله بروجردی در برابر دولت آقای مصدق و دربار

س: راجع به دولت دکتر مصدق و سقوطآن اشاره ای فرمودید، اگر امکان دارد مواضع آیت الله بروجردی را نیز در برابر دولت آقای مصدق و کودتای 28 مرداد سال 1332 بیان فرمایید.

ج: ظاهرا در ذهن آیت الله بروجردی رفته بود که دولت آقای دکتر مصدق نسبت به مذهب لابشرط است. من شنیده بودم که می‎گفت حکومت نسبت به مذهب نباید لابشرط (بی تفاوت) باشد، بخصوص اینکه در آن زمان توده ایها پر و بال گرفته بودند، ایشان دلش می‎خواست حکومت نسبت به مذهب لابشرط نباشد و مروج مذهب باشد.

یک وقت از طرف حکومت یک فرماندار فرستاده بودند قم، آقای بروجردی همان جا با او برخورد کرد. آیت الله بروجردی این جوری بود، گاهی از اوقات با اینها دعوا هم می‎کرد،گاهی آنها را راه نمی داد یا اگر راه می‎داد به آنها تشر می‎زد، دعوا می‎کرد. یک وقت دکتر اقبال آمده بود خدمت آیت الله بروجردی گزارشی داده بود راجع به قوام السلطنه که او مثلا چکار کرده، آقای بروجردی گفته بود خدا رگ حیاتش را قطع کند. بالاخره گاهی این جور برخوردهایی می‎کرد، و آنها هم حساب می‎بردند. آیت الله

ناوبری کتاب