صفحه ۹۱

ویژگی های مهاجرین و انصار

حضرت زهرا(س) تا این جای خطبه به وحدانیت خدا و رسالت پدرشان حضرت محمد(ص) شهادت دادند و پس از آن به اهل مجلس و مهاجرین و انصاری که در مسجد نشسته بودند رو کرده و خطاب به آنان جملاتی را بیان داشتند.

"ثم التفتت الی أهل المجلس و قالت"
(آنگاه حضرت به اهل مجلس توجه کرده و فرمودند:)
(أنتم عباد الله ! نصب أمره و نهیه )
(شما ای بندگان خدا ! برپادارندگان امر و نهی خدایید.)

کلمه "نصب" را در اینجا به شکل های متفاوتی خوانده اند: "نصب" به فتح نون و سکون صاد، "نصب" به ضم نون و سکون صاد، "نصب" به ضم نون و صاد؛ ولی بهترین وجه آن که با سیاق کلام حضرت تناسب دارد "نصب" به ضم نون و صاد است، که یا جمع "نصب" است، مثل "سقف" که جمع "سقف" است، و در لغت آمده: "النصب: اقامة الشئ و رفعه"لسان العرب، ج 1، ص 759 و 760. یعنی: برپاداشتن و برافراشتن چیزی. معنای کلام حضرت این می‎شود: شما ای بندگان خدا ! برپادارندگان امر و نهی خدایید؛ و به تعبیر دیگر وظیفه و مسئولیت شما به پاداشتن احکام خدا و اقامه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. و یا این که "نصب" جمع "نصیبة" است، مثل: "صحف" که جمع "صحیفة" است، به معنای علائم و

ناوبری کتاب