صفحه ۸۹

یعنی: آنان را به سوی دینی هدایت کرد که موجب قوام و بقای آنان شد؛ قهرا باید چنین دینی دارای دستورات محکم و قوی باشد تا بتواند آن جامعه منحط را نجات دهد و مردم را از گمراهی به راه مستقیم هدایت کند.

رحلت پیامبراکرم (ص)

(ثم قبضه الله الیه قبض رأفة و اختیار)

(آنگاه خداوند او را قبض روح کرد به سوی خود، چنان قبض روحی که از روی مهربانی و برگزیدن او بود.) یعنی: خداوند به واسطه لطف و محبتی که به رسولش داشت او را قبض روح کرد تا از مشکلات این عالم نجات یافته و به جوار رحمت خداوندی نایل شود.

در کلمه "اختیار" دو احتمال می‎رود: احتمال اول: خدا پیغمبر(ص) را اختیار کرد و او را برگزید و لذا قبض روحش کرد. احتمال دوم: حضرت رسول (ص) به اختیار خودش قبض روح شد؛ چون در روایات هم نقل شده که عزرائیل برای قبض روح افراد از هیچ کس اجازه نمی گیرد اما از پیامبراکرم (ص) اجازه گرفته است، و پیامبر(ص) به اختیار خود اجازه دادند تا عزرائیل قبض روحشان کند.

(و رغبة و ایثار)
(و از روی رغبت و از خود گذشتگی.)

یعنی: پیامبر(ص) با رغبت و با از خود گذشتگی رضایت داد که از این عالم برود، این طور نبود که ناراحت شود و از خدا بخواهد که یک چند روز دیگری در این دنیا زندگی کند، بلکه خیلی خوشحال هم شد

ناوبری کتاب