صفحه ۸۷

خداوند با بعثت پیامبراکرم (ص) ظلمت های طاغوت و جهل و بت پرستی را در جامعه از میان برداشت و نور ایمان و توحید و خداپرستی را جایگزین آن کرد، و پیامبر(ص) جامعه را به سوی خدا و ایمان به خدا دعوت کرد و با بت پرستی و ظلم و ستم مبارزه کرد و چه سختی ها و محنت هایی که در این راه متحمل شد؛ و بالاخره پس از بیست و سه سال تلاش و تحمل رنج ها و مصیبت ها توانست بت پرستی را به خداپرستی، و عداوت و ظلم و ستم را به برابری و عدالت مبدل کند. در حقیقت خدای متعال به برکت پیامبراکرم (ص) تاریکی و ظلمت موجود در دنیای آن روز را مبدل به روشنایی و نور کرد.

(و کشف عن القلوب بهمها)
(و برطرف کرد از دلها ابهامها و شبهه های آن را.)

"بهم" از ماده "بهم" و جمع "بهمة" است، یعنی ابهامها. خداوند به وسیله پیامبر(ص) آن ابهامها و شبهات حل ناشده ای را که در دلها و قلوب مردم آن زمان وجود داشت برطرف کرد. اگر کسانی درباره مسائلی مانند مرگ و زندگی، مبدأ خلقت، جهان آخرت و کیفیت حشر انسانها و... شبهاتی در دل خود داشتند، پیامبر(ص) تمامی این شبهات را برطرف کردند.

(و جلا عن الابصار غممها)
(و کنار زد از چشم هایشان پوشش ها را.)

"غمم" جمع "غمة" و به معنای پوشش می‎باشد، این کلمه در حیرت هم استعمال می‎شود، از باب این که حیرت خودش پوشش است.

ناوبری کتاب