صفحه ۷۹

(علما من الله تعالی بمائل الامور) در بعضی از نسخه ها به جای "بمآئل الامور" عبارت "بما یلی الامور" ذکر شده است.
(برای این که خداوند متعال به سرانجام امور آگاه بوده است.)

اگر چه در آن زمان هیچ موجودی نبوده است ولی خداوند که از آینده اطلاع و آگاهی دارد و به نظام وجود علم دارد می‎داند که در آینده چه اتفاقاتی رخ می‎دهد و در نهایت، این نظام وجود به یک گل سر سبدی همچون حضرت محمد(ص) منتهی می‎شود.

یک کشاورز وقتی باغی را احداث می‎کند، از اول نظرش به میوه های شیرین آن باغ است که در نهایت به دست می‎آید و از آن به "علت غایی" تعبیر می‎شود. حال خدا که "علام الغیوب" است، پیغمبر(ص) را از همان ابتدا مورد توجه خود قرار داده است. و به

قول مولوی:

اول فکر آخر آمد در عمل ____ خاصه فکری کو بود وصف ازل

حضرت در اینجا می‎خواهند کمال پیامبر(ص) را برسانند؛ و در جواب این سؤال که ممکن است در اذهان ایجاد شود و کسی اشکال کند: چگونه خدا قبل از خلق موجودات یکی از آنها را انتخاب کرده ؟ می‎فرمایند: "علما من الله تعالی بمائل الامور": برای این که خداوند به آینده امور علم داشته است و از همان اول می‎دانسته که در نظام وجود چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

ناوبری کتاب