صفحه ۷۶

شده بوده، منتها یکی از اشتباهات مترجمان این بوده که اسامی و القاب را هم ترجمه می‎کردند. از باب مثال گفته شده: یکی از اسامی پیامبر(ص) که در انجیل آمده "احمد" است و قرآن کریم به نقل از حضرت عیسی (ع) می‎فرماید: (و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد) ؛سوره صف (61)، آیه 6: "در حالی که بشارت دهنده هستم به رسول و پیامبری که بعد از من می‎آید و نامش احمد است." بعد صاحب انجیل چهارم "احمد" را در یونانی به "پریکلیتوس""پریکلیتوس" به معنای "بسیار ستوده" است و معرب آن "فارقلیط" می‎باشد. ترجمه نمود و مترجمان بعدی نیز آن را ترجمه کرده و مثلا در فارسی نوشته اند: "بسیار ستوده"؛ در صورتی که شایسته بود خود لفظ "احمد" را ذکر می‎کردند. البته در مقابل این قول برخی معتقدند که تلاش برای تطبیق واژه "فارقلیط" بر "احمد" کار درستی نیست، زیرا آیه ششم سوره صف دال بر وجود نام "احمد" در اناجیل رائج موجود نیست بلکه بر اصل بشارت حضرت عیسی به آن دلالت دارد.

ناوبری کتاب