صفحه ۷۵

در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این که مراد حضرت این باشد که پیامبراکرم (ص) پیش از آن که در این عالم به مقام نبوت برسد، خداوند برای حضرت آدم و انبیاء گذشته (ع) و نیز ملائکة الله نام آن حضرت را برده است.

و احتمال دیگر این که معنای "و سماه قبل أن اجتباه" این باشد که خداوند قبل از این که حضرت را به رسالت مبعوث کند برای او اسم تعیین کرد و نامش را "محمد" گذاشت.

و اگر "اجتبله" باشد، همان طور که در بعضی از نسخه ها آمده، معنای جمله این می‎شود که خداوند نامگذاری کرد او را قبل از این که او را خلق کند.

(و اصطفاه قبل أن ابتعثه )
(و او را برگزید پیش از آن که به پیامبری مبعوثش کند.)

یکی از صفات پیامبر(ص) "مصطفی" است، یعنی: برگزیده. در تورات نیز یکی از صفاتی که برای پیامبر(ص) بیان می‎شود صفت "برگزیده" است. - آقایان سعی کنند تورات و انجیل را مطالعه کنند، زیرا در آنجا مطالبی ذکر شده که می‎تواند برای شما مفید باشد. - در تورات (بالمعنی الاعم) کتاب "اشعیاء"، باب 42 آمده است: "... برگزیده من..."، و پس از آن صفاتی ذکر می‎شود که درست بر پیغمبراکرم (ص) تطبیق می‎شود،در تورات، باب 42 از کتاب اشعیاء آمده است: "اینک بنده من که او را دستگیری کردم و "برگزیده" من که جانم از او خشنود است من روح خود را بر او می‎نهم تا انصاف را برای امت ها صادر سازد. ‏ او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. ‏ نئ خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. ‏ او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره ها منتظر شریعت او باشند. ‏ خدا یهوه که آسمانها را آفرید و آنها را پهن کرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشند و روح را بر آنانی که در آن سالک اند می‎دهد، چنین می‎گوید: ‏ من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده ام و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امت ها خواهم گردانید. ‏ تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. ‏ من یهوه هستم و اسم من همین است. ‏ و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خویش را به بت های تراشیده نخواهم داد. ‏ اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام می‎کنم و قبل از آن که به وجود آید شما را از آن خبر می‎دهم. ‏" و ما احتمال می‎دهیم که در آنجا لفظ "مصطفی" نیز ذکر

ناوبری کتاب