صفحه ۷۱

درس سوم

عبودیت زمینه رسالت
مقامات پیش از رسالت
انتخاب پیامبر(ص) قبل از خلق موجودات
اهداف بعثت پیامبر(ص)
قیام پیامبر(ص) برای هدایت انسانها
رحلت پیامبراکرم (ص)
ویژگی های مهاجرین و انصار
قرآن و عترت، دو یادگار پیامبر(ص)
ویژگی های هدایتی قرآن

ناوبری کتاب