صفحه ۶۶

خلاصه این که نه حاجتی به خلق موجودات داشته و نه نفعی عاید او می‎شده است.

به قول مولوی:

من نکردم خلق تا سودی کنم ____ بلکه تا بر بندگان جودی کنم

اهداف آفرینش

(1) (الا تثبیتا لحکمته )

(مگر این که خلق موجودات برای تثبیت حکمت اوست.)

"حکمت" به معنای قدرت بر چیزی است که مطابق با مصلحت باشد؛ از آنجا که مصلحت است و مطابق با منطق می‎باشد، خداوند موجودات را خلق کرده است؛ فیاضیت برای حق تعالی یک کمال محسوب می‎شود، و خداوند به واسطه خلق موجودات حکیم بودن خویش را ثابت و ظاهر کرده است.

(2) (و تنبیها علی طاعته )

(و برای این که شما را بر اطاعت خود آگاه سازد.)

آگاه کند شما را بر این که موظف به اطاعت از خدا هستید؛ وقتی می‎بینید همه این موجودات مخلوق خدا هستند و خود شما نیز مخلوق خدا هستید، قهرا باید او را اطاعت کنید، واجباتی را که دستور داده است به کار ببندید و از محرماتی که نهی فرموده خودداری و پرهیز کنید.

(3) (و اظهارا لقدرته )

(و برای این که قدرت خود را ظاهر و آشکار سازد.)

ناوبری کتاب