صفحه ۶۴

پندار بشر عاجز است از درک چگونگی خدا، چون اصلا خدا کیفیت ندارد. کیفیت به معنای اعم یعنی: حقیقت خدا. این که واقعیت خدا چگونه است، ذهن و فکر بشر به آن نمی رسد. یکی چنین می‎پندارد که خدا مثل یک گنبد نور است، یکی تصور می‎کند که خدا روی تخت نشسته و مانند سلاطین دنیایی حکمفرمایی می‎کند، ولی در واقع واهمه انسان نمی تواند کیفیت خدا را تصور کند، چرا که اصلا خدا دارای کم و کیف نیست. کم و کیف مربوط به موجود ممکن است، چه جسمانی باشد یا نباشد؛ ولی ذات حق تعالی "واجب الوجود من جمیع الجهات" است و قهرا از خواص ممکن مبراست.

به قول حکیم سنائی:

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی ____ نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی

آفرینش اشیاء توسط خداوند

(ابتدع الاشیاء لا من شئ کان قبلها)
(خداوند اشیاء را آفرید نه از چیزی که قبل از آن وجود داشته باشد.)

"ابداع" به معنای آفریدن است و با "اختراع" تفاوت دارد؛ مثلا مخترع هواپیما چیزی را خلق نمی کند بلکه فقط اشیاء موجود را تغییر شکل می‎دهد، او با استفاده از مواد موجود در طبیعت و با الگو گرفتن از پرندگان هواپیما را اختراع کرده است، و یا دیگری هواپیمای جدیدی را از روی مدلهای دیگر اختراع می‎کند؛ اما خداوند برای خلق اشیاء از هیچ چیز استفاده نکرده است؛ اصلا قبل از آن چیزی نبوده که از آن استفاده کرده باشد، این را می‎گویند "ابداع".

ناوبری کتاب