صفحه ۵۹

(واستحمد الی الخلائق باجزالها)
(و خدا از آفریدگان طلب ستایش کرده است در مقابل فراوانی نعمت ها.)

"اجزال" به معنای "اکثار" می‎باشد، پس "اجزال نعمت" یعنی: کثرت و زیادی نعمت. می‎فرماید: خدا از بندگانش طلب کرده است که حمد و ستایش او را به جا آورند تا او هم نعمت هایش را بر آنان زیاد کند.

(و ثنی بالندب الی أمثالها)
(و تکرار کرده است خدا دعوت شما را به امثال این نعمت ها.)

در اینجا احتمال می‎رود - همچنان که مرحوم مجلسی هم می‎فرماید - مراد از "أمثالها" نعمت های اخروی باشد؛ یعنی: حالا که نعمت های دنیا را دارید، خداوند دعوت کرده است که نماز بخوان، کمک به فقیر بکن، مسجد و مدرسه بساز، کارهای خیر انجام بده، تا در آخرت نیز نعمت های فراوان داشته باشی.

همان طور که اول فرمود: "ندبهم لا ستزادتها بالشکر": (خدا بندگانش را دعوت کرده تا به وسیله شکر، نعمت هایش را بر بندگان زیاد کند)، حالا هم می‎فرماید: "وثنی بالندب الی أمثالها" یعنی: دوباره خدا شما را دعوت کرده است که اعمال نیک انجام دهید تا امثال این نعمت هایی را که در دنیا به شما داده در آخرت نیز به شما عطا کند. البته اگر در این دنیا یک خانه به شما داده، با انجام اعمال نیک، در آن دنیا به شما قصرها می‎دهد؛ و اگر اینجا یک باغ داده، در آن عالم باغها خواهد داد.

و شاید هم مقصود همان نعمت های متشابه و متماثل است که در دنیا به شکل های گوناگون و نظیر هم به بندگان داده می‎شود.

ناوبری کتاب