صفحه ۴۹

درس دوم

آغاز خطبه با شکر نعمت های خداوند
نعمت های بیشمار خداوند
گسترش و تداوم نعمت ها در اثر شکرگزاری
اخلاص ثمره توحید
درک قلبی و معرفت عقلی انسانها از توحید
حقیقت ناشناخته حق تعالی
آفرینش اشیاء توسط خداوند
اهداف آفرینش
فلسفه ثواب و عقاب

ناوبری کتاب