صفحه ۴۸۲

حضرت در اینجا با بیان این جمله، به اسماء می‎فهماند که خداوند توطئه و نقشه آنان را خنثی خواهد کرد و نمی گذارد که آنها به هدفشان برسند.

(ثم قام و تهیاء للصلوة )
(سپس حضرت برخاستند و آماده نماز شدند.)
(و حضر المسجد و صلی خلف أبی بکر)
(و در مسجد حاضر شده و پشت سر ابوبکر نماز خواندند.)
(و خالد بن الولید یصلی بجنبه، و معه السیف)
(و خالد بن ولید هم در کنار امیرالمؤمنین (ع) به نماز ایستاد، در حالی که شمشیری به همراه او بود.)

تردید و پشیمانی ابوبکر در حال نماز:

(فلما جلس أبوبکر فی التشهد، ندم علی ما قال و خاف الفتنة ، و عرف شدة علی (ع) و بأسه)

(پس وقتی ابوبکر برای تشهد نماز نشست، از آنچه به خالد گفته بود پشیمان شد و ترسید فتنه شود و شجاعت و تسلیم ناپذیری علی (ع) را یادآور شد.)

ابوبکر در همان حال تشهد با خود گفت: الان ممکن است علی (ع) با شجاعت و سر سختی که دارد بر خالد غالب شود، یا اگر

ناوبری کتاب