صفحه ۴۷۸

(فما الرأی ؟)
(نظر تو چیست ؟)
(فقال عمر: الرأی أن تأمر بقتله )
(پس عمر گفت: به نظر من باید دستور دهی تا او را بکشند.)
(قال: فمن یقتله ؟)
(ابوبکر گفت: چه کسی (می تواند) او را بکشد؟)
(قال: خالد بن الولید)
(عمر گفت: خالد بن ولید!)

عمر می‎دانست خالد بن ولید نسبت به امیرالمؤمنین (ع)

ناوبری کتاب