صفحه ۴۶

"فنیطت دونها ملاءة"

(پس میان آن حضرت و مردم پرده ای نصب شد.)

وقتی دیدند حضرت زهرا(س) با جمعی از زنان و اعوان و انصارشان وارد مسجد شدند، فورا به احترام ایشان پرده ای بین ایشان و مردهای داخل مسجد نصب کردند.

البته در بعضی نسخه ها به جای "ملاءة"، "قبطیة" یا "قبطیة"عربها "قبطیة" را به ضم قاف نیز به کار می‎برند. آمده است، ولی از نظر معنا یکسان بوده و هر دو به معنای پرده است؛ و جهتش هم این بوده که چون این پرده، پارچه ای بوده که از مصر می‎آوردند، لذا آن را "قبطیة" نیز گفته اند؛ یعنی: پرده ای که به "قبط" (مردم مصر) نسبت داده شده است.

ناله حضرت زهرا(س) و گریه شدید حاضران

"فجلست، ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبکاء"

(سپس حضرت نشست؛ آنگاه ناله ای کرد، آن چنان ناله جانسوزی که باعث گریه شدید مردم شد.)

"أنت" از "أنین" به معنای ناله است. و منظور از "أجهش" این است که گاهی انسان خیلی ناراحت است و آرام و قرار ندارد و گریه اش با یک جهش و حرکتی همراه است.

در اینجا نیز ناله حضرت به قدری جانسوز بود که گریه تمام مهاجرین و انصار به طوری بلند شد که هر کدام به بغل دیگری افتاده و

ناوبری کتاب