صفحه ۴۳

معلوم می‎شود که حضرت زهرا(س) طوری آن روسری را به سر خود پیچیده بودند که زیر گردن و سینه را نیز پوشانده بود.

"واشتملت بجلبابها"

(و روپوش خود را بر تن نمودند.)

"جلباب" یعنی: چیزی مانند عبا یا پیراهن عربی بلند که تمام بدن را بپوشاند؛ و جمع آن "جلابیب" است. در قرآن هم آمده: (یا أیها النبی... یدنین علیهن من جلابیبهن ) .سوره احزاب (33)، آیه 59. بنابراین "واشتملت بجلبابها" یعنی: حضرت آن لباسی را که روی لباسهای دیگر می‎پوشیدند به خود گرفته و بر تن نمودند.

"و أقبلت فی لمة"

(و حضرت [به سوی مسجد] روانه شدند با گروهی هماهنگ.)

اهل لغت "لمة" را به دو صورت نقل کرده اند: در "قاموس المحیط" به صورت مشدد آمده است، به معنای مونس و همراه. بعضی نیز مثل "نهایة" آن را بدون تشدید گفته اند، به معنای جماعت؛ و با اشاره به خطبه حضرت زهرا(س)، همین عبارت از خطبه را آورده و "لمة" را جماعت معنا کرده است.النهایة، ابن اثیر، ج 4، ص 273. و در کتاب "کشف الغمة" "فی لمیمة" به صورت مصغر آمده که تأییدی است بر قرائت تشدید میم.

"من حفدتها و نساء قومها"

(از یاران و اعوان خویش و گروهی از زنهای خویشاوند خود.)

ناوبری کتاب