صفحه ۴۲۰

بودید این همه گرفتاری و حوادث ناگوار پیش نمی آمد؛ یعنی اینها جرأت نداشتند با وجود شما این قدر به اهل بیت (ع) جسارت کرده و به حریم آنان تجاوز کنند. "کان" در "قد کان" تامه است، یعنی احتیاج به خبر ندارد و به معنای "حدث" می‎باشد.

(قد کان جبریل بالا یات یؤنسنا ____ فغاب عنا فکل الخیر محتجب )

(همانا جبرئیل با آوردن آیات الهی مونس و آرام بخش ما بود؛ [ولی با رفتن تو] جبرئیل هم از ما غایب شد، پس همه خوبی ها نیز از ما پوشیده شد.)

این که بعضی می‎گویند شاعر این ابیات "هند" دختر "اثاثة" است، شاید تا قبل از این بیت از آن او باشد؛ و الا سراینده این بیت که می‎فرماید: جبرئیل با آوردن آیات الهی مونس ما بود، حتما شخص حضرت زهرا(س) است.

(و کنت بدرا و نورا یستضاء به ____ علیک تنزل من ذی العزة الکتب )

(و تو ماه شب چهارده بودی، و نوری بودی که از نور تو بهره می‎گرفتند، و از طرف خدای صاحب عزت کتابهای آسمانی بر تو نازل می‎شد.)

(تجهمتنا رجال و استخف بنا ____ اذ غبت عنا فنحن الیوم نغتصب )

(مردانی با تندی و عبوسانه با ما برخورد کردند، و ما سبک شدیم آن زمان که از ما غایب شدی؛ پس ما امروز مورد غصب (ظلم و ستم) واقع می‎شویم.)

"تجهم" یعنی: برخوردی که با تندی و عبوسانه باشد.

(فسوف نبکیک ما عشنا و ما بقیت ____ منا العیون بتهمال لها سکب )

(پس ما برای تو گریه خواهیم کرد تا وقتی که زنده ایم؛ مادامی که چشم های ما اشک ریزان دارد.)

ناوبری کتاب