صفحه ۴۲

"أنه لما أجمع [ اجتمع ]در بعضی از نسخه ها "أجمع" آمده و در بعضی دیگر "اجتمع" ذکر شده، و ظاهرا "أجمع" صحیح تر است. أبوبکر و عمر علی منع فاطمة (س) فدکا، و بلغها ذلک"

(زمانی که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند مانع از رسیدن فدک به حضرت زهرا(س) شوند و این خبر به آن حضرت رسید)

"لاثت خمارها علی رأسها"

(آن حضرت روسری خود را بر سرشان پیچیدند.)

"خمار" پارچه ای بوده که زنان با آن سر و گردن و سینه خود را می‎پوشاندند و از روسریهای معمول که فقط روی سر را می‎گیرد بزرگتر بوده است. آیه قرآن هم که می‎فرماید: (ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ) سوره نور (24)، آیه 31. "و باید روسریهایشان را بر گریبانهایشان بیندازند." [که گردن و سینه نیز پوشیده باشد] اشاره به همین معنا دارد. "خمر" جمع "خمار" است.

"خمر" در اصل به معنای پوشش است، به شراب هم که "خمر" گفته می‎شود از این باب است که عقل انسان را می‎پوشاند؛ همچنین به درخت های جنگل نیز "خمر" می‎گویند، برای این که زمین را می‎پوشانند.لسان العرب، ج 4، ص 256 و 257؛ و در کتاب مفردات راغب، ص 298، آمده است: أصل الخمر: ستر الشئ، و یقال لما یستر به خمار، لکن الخمار صار فی التعارف اسما لما تغطی به المراءة رأسها، و جمعه خمر.

"لوث" یعنی: پیچیدن؛ و "لاث العمامة علی رأسه" یعنی: عمامه را به سرش پیچید؛ "لاثت خمارها علی رأسها" یعنی: آن حضرت روسری خود را به سرشان پیچیدند. از این که در اینجا لفظ "خمار" ذکر شده است

ناوبری کتاب