صفحه ۴۱۸

چرخش فکری مردم

(قال (ع) : فدمدم الناس و أنکروا)

(امام صادق (ع) [که راوی حدیث است ] می‎فرماید: پس مردم از روی ناراحتی [نسبت به عمل ابوبکر] سر و صدا کرده و [از این عمل ابوبکر] بدشان آمد.)

"دمدم" به سر و صدایی که از روی ناراحتی و غضب باشد می‎گویند؛ یعنی: مردم ناراحت شدند که چرا ابوبکر نسبت به حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) این گونه عمل کرده و حقوق آنان را پایمال کرد.

(و نظر بعضهم الی بعض و قالوا صدق والله علی بن أبی طالب (ع"

(و بعضی از آنان به بعضی دیگر نگاه کرده و گفتند: به خدا قسم علی بن ابی طالب (ع) راست می‎گوید.)

چون آنها می‎دانستند که فدک در زمان پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س) واگذار شده و تاکنون در تصرف ایشان بوده و در آنجا وکیل و نماینده داشته است، و چون "ذوالید" بوده لازم نیست شاهد بیاورد؛ بلکه این ابوبکر و عمر هستند که باید دلیل یا شاهد اقامه کنند؛ و لذا وقتی سخنان امیرالمؤمنین (ع) را شنیدند، آن حضرت را تصدیق کرده و نسبت به عمل ابوبکر ابراز ناراحتی کردند.

(و رجع علی (ع) الی منزله )
(آنگاه حضرت علی (ع) به منزل خود بازگشتند.)

ناوبری کتاب