صفحه ۴۰۹

درس شانزدهم

استیضاح ابوبکر توسط امیرالمؤمنین (ع)

چرخش فکری مردم

سوز حضرت فاطمه (س) بر مزار پدر

توطئه ترور حضرت علی (ع)

کشف توطئه ترور

تردید و پشیمانی ابوبکر در حال نماز

تهدیدشدن عمر توسط حضرت علی (ع)

ناوبری کتاب