صفحه ۴۰۰

یعنی: همان طور که ام أیمن گفته بود حضرت علی (ع) نیز شهادت داد بر این که آیه: (فآت ذا القربی حقه) سوره روم (30)، آیه 38. نازل شد و پیامبر(ص) نیز به امر خدای متعال فدک را برای حضرت زهرا(س) قرار داد.

(فکتب لها کتابا و دفعه الیها)

(پس ابوبکر نامه ای برای حضرت زهرا(س) نوشت و فدک را به آن حضرت بازگرداند.)

خلاصه وقتی ابوبکر دید دو شاهد عادل همچون علی (ع) و ام أیمن شهادت دادند، تسلیم شد و قباله فدک را نوشت و تحویل حضرت زهرا(س) داد.

(فدخل عمر، فقال: ما هذا الکتاب ؟)
(پس در این هنگام عمر وارد شد، و گفت: این نوشته چیست ؟)
(فقال: ان فاطمة ادعت فی فدک و شهدت لها أم أیمن و علی فکتبته لها)

(ابوبکر پاسخ داد: همانا فاطمه در فدک ادعا کرد و ام أیمن و علی هم به نفع او شهادت دادند، پس من هم نامه ای برای فاطمه نوشتم [و فدک را به ایشان دادم ].) (فأخذ عمر الکتاب من فاطمة (س) فتفل فیه و مزقه ! و قال هذا فئمعنای "فئ" خواهد آمد. للمسلمین )

(پس عمر نامه را از فاطمه (س) گرفته و در آن تف انداخت و آن را پاره کرد! و گفت: این فدک متعلق به مسلمانان است.) (و قال: أوس بن الحدثان و عائشة و حفصة یشهدون علی رسول الله (ص) بأنه قال: انا معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقة )

ناوبری کتاب