صفحه ۳۹۷

فدک و شهادت دادن شاهدان

همان گونه که گذشت حضرت زهرا(س) خطاب به ابوبکر فرمودند:

"چرا آنچه را که پدرم به امر خدای متعال برای من قرار داده است از من گرفتی ؟"

(فقال لها: هاتی علی ذلک بشهود)
(پس ابوبکر به حضرت زهرا(س) گفت: بر این مطلب گواهانی بیاور!)

باز در اینجا اگر فدک "ارث" باشد، در ارث که آوردن شاهد معنا ندارد؛ و این که حضرت زهرا(س) شاهد آوردند، خود نشان از این دارد که ارث به معنای مصطلح آن منظور نبوده است.

ناوبری کتاب