صفحه ۳۸۸

"عثمان بن عیسی" که از طبقه ششم است، از "حماد بن عثمان" که از طبقه پنجم است نقل کرده، و حماد بن عثمان نیز از امام صادق (ع) نقل کرده است؛ نه این که عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان، هر دو بدون واسطه از امام صادق (ع) روایت را نقل کرده باشند. در حقیقت به جای این که بگوییم: "عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان، عن أبی عبدالله (ع)"، عبارت به این صورت باشد: "عثمان بن عیسی، عن حماد بن عثمان، عن أبی عبدالله (ع) ...".

به هر حال سند روایت خوب است، چون "علی بن ابراهیم" از پدرش نقل می‎کند که "ابراهیم بن هاشم" است و او هم از "ابن ابی عمیر"، و ابن ابی عمیر هم (طبق این احتمال که عثمان بن عیسی را به حساب نیاوریم) از حماد بن عثمان نقل می‎کند؛ چون "ابن ابی عمیر" از طبقه ششم است و می‎تواند از "حماد بن عثمان" که از طبقه پنجم است روایت نقل کند؛ پس "عثمان بن عیسی" چه در سلسله روات باشد یا نباشد، به سند روایت ضرری نمی رساند و سند این روایت خوب است.

این روایت هم در کتاب "احتجاج" نقل شده - البته بدون ذکر سند - و هم در "تفسیر علی بن ابراهیم" آمده است. البته این دو نقل مختصر تفاوتهایی با هم دارند؛ حال ممکن است کتاب احتجاج روایت را از تفسیر علی بن ابراهیم گرفته باشد، و شاید هم از جای دیگر اخذ کرده باشد؛ و ممکن است روایت در کتابهای دیگری بوده و نسخه برداری آنها متفاوت بوده است، ولی عمده اش یکی است و نوشته ما مأخوذ از هر دو کتاب است.احتجاج، ج 1، ص 134؛ تفسیر قمی، ج 2، ص 155، ذیل تفسیر سوره روم.

ناوبری کتاب