صفحه ۳۸۱

درس پانزدهم

بررسی سند روایت

شروع ماجرا به روایت امام صادق (ع)

محاجه حضرت زهرا(س) با ابوبکر

فدک سمبل امامت

فدک و شهادت دادن شاهدان

احتجاج حضرت علی (ع) با ابوبکر

ناوبری کتاب