صفحه ۳۷۵

(و بهرج شامل )
(و به هرج و مرجی که فراگیر است.)
(و استبداد من الظالمین یدع فیئکم زهیدا)

(و استبدادی از ظالمان که مقداری اندک از بیت المال را برای شما باقی می‎گذارد.)

(و جمعکم حصیدا)
(و جمعیت شما را درو می‎کند.)

"حصید" به معنای درو شده است، و معمولا برای درو کردن محصول زراعت به کار می‎برند. مقصود حضرت اشاره به قتل عامهای خلفای بنی امیه و بنی عباس و دیگران است که مانند زراعت، مردم را درو می‎کردند.

(فیا حسرة لکم ! و أنی بکم )
(پس حسرت و اندوه بر شما باد! و به کدامین سو هستید؟)

یعنی: باید برای وضع فعلی و اوضاع آینده شما مسلمانان حسرت و غصه خورد.

(و قد عمیت علیکم أنلزمکموها و أنتم لها کارهون !) این عبارت برگرفته از قرآن مجید است، سوره هود (11)، آیه 28؛ با این تفاوت که در قرآن (فعمیت ) آمده است.

(و [رحمت الهی ] از دیده شما پنهان مانده است، پس آیا ما می‎توانیم شما را به آن وادار کنیم، حال آن که خودتان کراهت دارید.)

ناوبری کتاب