صفحه ۳۷۴

بشارت به فتنه های بعد از سقیفه

(ثم طیبوا عن دنیاکم أنفسا [نفسا])
(اکنون [که به مراد خود رسیدید] خوش باشید برای دنیای خود.)
(و اطمئنوا للفتنة جاءشا)
(و قلبتان مطمئن باشد برای فتنه هایی که پیش خواهد آمد.)

"جأش" به معنای قلب است؛ یعنی: یقین داشته باشید و قلبتان مطمئن باشد که در آینده دچار فتنه و آشوب خواهید شد.

(و أبشروا بسیف صارم )
(و بشارت باد شما را به شمشیرهای برنده ای که به دنبال آن می‎آید.)

این کاری که شما کردید نتیجه اش آن است که در آینده کسانی حاکم شوند که با شمشیرهای خود خون مظلومان و بی گناهان را بریزند و به هیچ کس رحم نکنند؛ و تنها حجاج بن یوسف "حجاج بن یوسف" یکی از کارگزاران بی رحم حکام بنی امیه بود که در سالهای بعد از 73 هجری به حکومت عراق منصوب شد. - به نقل تاریخ - صد و بیست هزار نفر را به قتل برساند.

(و سطوة معتد غاشم )
(و قهر و غلبه متجاوزی که سنگدل و بی رحم است.)

"سطوة" به معنای قهر و غلبه است؛ و "معتد غاشم" نیز به کسی می‎گویند که نهایت ظلم را می‎کند. یعنی: بشارت باد شما را به قهر و غلبه کسی که با قدرتی که دارد بیشترین ظلم ها را بر شما روا خواهد داشت.

ناوبری کتاب