صفحه ۳۷۳

یعنی: این حکومت فتنه هایی را آبستن است که شما به هنگام وقوع آن فتنه ها، باید ظرفها و قدحهای بزرگ خود را به جای شیر تازه از خون تازه و خالص پر کنید. "قعب" یعنی: قدح و تغار، و "احتلاب" به معنای دوشیدن است؛ و "مل ء القعب" یعنی: پرشدن قدح ؛ و "عبیط" هم یعنی: خالص.

(و ذعافا مبیدا)
(و سم مهلک .)

"ذعاف" به ضم "ذال" به معنای "سم" است؛ و "مبید" هم یعنی: مهلک .

حضرت زهرا(س) با این کلمات فصیح و بلیغ، فتنه ها و جنایات حکومت های غاصب را که در طول تاریخ اسلام به نام اسلام و حکومت اسلامی مرتکب شدند، به طور صریح و قاطع پیش گویی و بیان کرده اند، و ریشه و اساس همه آنها را فتنه بزرگ سقیفه دانسته اند.

(هنالک یخسر المبطلون )
(اینجاست که زیانکار می‎شوند کسانی که راه باطل رفته اند.)
(و یعرف التالون غب ما أسس الاولون )
(و آیندگان خواهند دید عاقبت آنچه را که گذشتگانشان بنا نهادند.)

یعنی: این انحرافی را که اینها پایه گذاری کردند، نسل های آینده طعم تلخ آن را خواهند چشید و گرفتار عواقب شوم آن خواهند شد.

ناوبری کتاب