صفحه ۳۷۲

به ارتکاز عقلی خودتان مراجعه کنید که این چه قضاوتی است که شما می‎کنید؟! علی (ع) از نظر علم و تقوا برتر از همه بوده است، چرا حالا باید خانه نشین شود و حقوق او پایمال گردد؟!

پیش بینی تلخ کامی های مردم بعد از سقیفه

(أما لعمری لقد لقحت )

(آگاه باشید! به جانم سوگند این حکومت تازه آبستن [فتنه ها و حوادث تلخی ] شده است.)

این خلافت و این حکومت که اینها در سقیفه درست کرده اند، تازه آبستن شده است، و بعد از این خواهید دید که چه حوادث تلخ و ناگواری را به دنبال دارد. حضرت در اینجا به آینده اشاره دارند و این که انحراف در حکومت و خلافت در نهایت منجر به این می‎شود که معاویه ها و یزیدها و بنی امیه و بنی عباس حاکم مسلمانان شوند و چه ظلم ها و فجایعی را به نام اسلام مرتکب شوند.

(فنظرة ریثما تنتج )
(پس مهلتی باید، تا هنگام زایمان فرا رسد [هنگامی که فتنه ها بروز کند].)

ممکن است "نظرة" با نصب خوانده شود و معنای مصدری داشته باشد که فعل آن یعنی: "أنظروا" در تقدیر باشد؛ و "ریثما" به معنای مقدار و هنگام است.

(ثم احتلبوا مل ء القعب دما عبیطا)
(سپس از آن به اندازه ظرفهای بزرگ خون خالص بدوشید.)

ناوبری کتاب