صفحه ۳۶۲

مختصری می‎خورد و به فکر زراندوزی و جمع آوری ثروت جامعه برای خود نبود و چنین نبود که با بهانه های گوناگون بیت المال و اموال و امکانات مردمی را در مسیر حکومت خودش به کار گیرد.

(7) (و لبان لهم الزاهد من الراغب )

(و برای مردم روشن می‎شد که چه کسی بی رغبت نسبت به دنیا و چه کسی راغب به آن است.) شاید بتوان از این کلام حضرت استفاده کرد که در آن زمان نیز افراطکاریها و زیاده رویهایی بوده است که حضرت این چنین گوشه می‎زنند. با این که هنوز مدت زیادی از رحلت پیامبر(ص) نگذشته است، ولی با این حال استفاده می‎شود که در دستگاه حاکم یک سری اسراف کاریهایی بوده است.

"لبان لهم الزاهد": برای مردم ظاهر می‎شد که چه کسی بی رغبت است به دنیا "من الراغب": از آن کسی که تمایل دارد به دنیا. همین که به خاطر خلافت و چند روز مقام و ریاست دنیایی حاضر شوند به دختر پیغمبر(ص) ظلم کرده و این گونه تعدی و جسارت کنند، بزرگترین دلیل است که اینها راغب به دنیا بوده و مقام برایشان خیلی ارزش دارد.

(8) (و الصادق من الکاذب )
(و راستگو از دروغگو تشخیص داده می‎شد.)

و معلوم می‎شد که چه کسی راست و چه کسی دروغ می‎گوید.

ناوبری کتاب