صفحه ۳۶۰

در حقیقت می‎خواهند بفرمایند: اگر حضرت زمام امور را به دست می‎گرفت، جامعه را با خشونت اداره نمی کرد، بلکه با نرمی مردم را به یک نقطه ای که برای آنها مفید باشد هدایت کرده و آنها را از آن آبشخور سیراب بیرون می‎آورد؛ یعنی: دیگر ظلم و بی عدالتی و تبعیض وجود نداشت.

(4) (و لا صدرهم بطانا)
(و آنان را بازمی گرداند در حالی که سیراب شده بودند.)

"أصدرهم" در مقابل "أوردهم" است. وقتی شترها را وارد آبشخور کنند، عرب می‎گوید: "أوردهم"؛ و وقتی آنها را از آنجا بیرون آورند، می‎گوید: "أصدرهم"؛ و "بطان" به معنای پری شکم می‎باشد. یعنی: آنها را از آن آبشخور بازمی گرداند در حالی که شکم هایشان پر شده بود و همه سیراب شده بودند.

(5) (و نصح لهم سرا و اعلانا)
(و به صورت آشکار و پنهان خیرخواه مردم بود.)

یعنی: چنین نبود که فقط در ظاهر و در تبلیغات خیرخواهی کند، بلکه واقعا و به دور از چشم مردم نیز خیرخواه و دلسوز آنان بود.

(6) (و لم یکن یتحلی من الغنی بطائل )
(و این گونه نبود که برای خود از ثروت جامعه به فراوانی بهره گیرد.)

این طور نبود که از ثروت جامعه و اموالی که در اختیار او بود، برای خودش یا بستگان خود استفاده کند و بیت المال را در راه منافع خودش و قدرتش مصرف کند.

ناوبری کتاب