صفحه ۳۵۱

درس چهاردهم

تصویری از حاکمیت به حق حضرت علی (ع)

ظلم و کفران نعمت

توبیخ مجدد اصحاب سقیفه

تصویری از جریان سقیفه

پیش بینی تلخ کامی های مردم بعد از سقیفه

بشارت به فتنه های بعد از سقیفه

عذرخواهی مردان مهاجر و انصار از حضرت زهرا(س)

ناوبری کتاب