صفحه ۳۴۳

خلاصه حضرت می‎فرمایند: من افسار و طناب این حکومت یا این فدک را به گردن غاصبان و مردان شما انداختم، تا روز قیامت آنها خود جواب خلافت که منحرف شده و فدک که غصب شده را بدهند. مسئولیت تمام حقوقی که از ما اهل بیت غصب شده و ظلم هایی که در این ارتباط به مردم شده، به عهده غاصبان و مردان شماست و باید در روز قیامت جوابگو باشند.

(و حملتهم أوقتها)
(و سنگینی بار آن را بر آنها تحمیل کردم.)

"أوق" به معنای ثقل و سنگینی است، و "تاء" در "أوقة" "تاء وحدت""تاء وحدت" دلالت بر یکی بودن معنا دارد؛ و "تاء جنس" بر اصل معنا بدون توجه به مقدار آن دلالت دارد. یا "تاء جنس""تاء وحدت" دلالت بر یکی بودن معنا دارد؛ و "تاء جنس" بر اصل معنا بدون توجه به مقدار آن دلالت دارد. است؛ یعنی: بار سنگین مسئولیت آن را به عهده اینها گذاشتم و اینها باید در قیامت جواب بدهند؛ چون ما فعالیت خودمان را کردیم و تا آن اندازه که می‎توانستیم تلاش کردیم که خلافت از مسیر اصلی خودش منحرف نشود؛ اما حالا که شما خودتان نمی خواهید خلافت در مجرای صحیح آن بیفتد، عواقب و مسئولیت این کار بر عهده خود شماست، و هر چه اشکال داشته باشد - چه دنیایی و چه آخرتی - همه بر گردن خودتان است.

(و شننت [سننت ] علیهم [عارها] غارتها)
(و تمام [ننگ و عار] غارت حکومت را متوجه آنان کردم.)

در اینجا اگر "شننت" باشد یعنی: پاشیدم، و اگر "سننت" باشد یعنی: ریختم، هر دو صحیح است. "شن الماء" معنایش این است که انسان

ناوبری کتاب