صفحه ۳۴۰

(و [ختل ] خطل الاراء)
(و خطا و اشتباه بودن [فریب دادن ] آراء و اندیشه ها.)

آراء و اندیشه های شما نیز آشفته و خطاست. "خطل" یعنی: خطا و اشتباه؛ و اگر "ختل" باشد به معنای فریب دادن است؛ یعنی چه زشت است فریب دادن آرای مردم.

(و زلل الاهواء)
(و لغزش در خواسته ها.)

اینها همه عطف به "فقبحا لفلول الحد" هستند. یعنی حضرت می‎فرمایند: چه زشت و ناپسند است کندی آنچه که از آن تیزی مطلوب است؛ "و اللعب بعد الجد": و بازیگری بعد از جدیت؛ "و قرع الصفاة": و کوبیدن بر سنگ خارا؛ "و صدع القناة": و شکستگی سرنیزه ها؛ "و خطل الاراء": و خطا در اندیشه ها؛ "و زلل الاهواء": و لغزش در خواسته ها.

(لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون )سوره مائدة (5)، آیه 80.

(چه بد توشه ای برای خودشان پیش فرستاده اند که خداوند بر آنها خشم گرفته و در عذاب جاودانه خواهند بود.)

در حقیقت حضرت با خواندن این آیه از قرآن، انذار و هشدار می‎دهند: این کارهایی که مردان شما می‎کنند عاقبتش جهنم است. کسانی که از حق دفاع نکنند، از مظلوم دفاع نکنند، دختر پیغمبر(ص) را

ناوبری کتاب