صفحه ۳۳۹

ترسو و محافظه کار شده و وارد معاملات و بازیگریهای سیاسی شود و همه ارزشها را به بازی و معامله بگیرد.

(و قرع الصفاة )
(و کوبیدن بر سنگ خارا و سخت !)

"صفاة" به سنگ سخت و محکم گفته می‎شود. "قرع" به معنای کوبیدن است. در زبان فارسی ضرب المثلی هست که می‎گویند: "مشت به سندان کوفتن"؛ این همان معنای "قرع الصفاة" می‎باشد. یعنی: این که انسان شمشیرش را روی سنگ صاف بزند، هیچ اثری نخواهد داشت و این در واقع یک کار بیهوده و عبث خواهد بود.

شاید منظور حضرت این باشد که شما با این کارهایی که انجام داده اید مثل این است که شمشیرتان را به روی سنگ سخت بزنید که هیچ اثری ندارد؛ آن جایی که باید شمشیر بزنید و کاری بکنید نمی کنید؛ و در جایی عمل می‎کنید که بی اثر است، و در واقع نیرویتان را هدر داده اید؛ و این قبیح و زشت است، برای این که انسان عاقل مشت به سندان نمی کوبد.

(و صدع القناة )
(و شکستگی سرنیزه ها !)

نیزه کارش این است که در جنگ به درد بخورد و مفید واقع شود، اما اگر نیزه شکاف بردارد و شکسته شود دیگر بی خاصیت می‎شود. کنایه از این است که شما نیز مثل سرنیزه و شمشیر شکسته شده بی خاصیت و بی اثر شده اید.

ناوبری کتاب