صفحه ۳۳۸

شمشیر و کارد اگر کند شوند، باید آنها را دور انداخت. از یک مرد شجاعت، مردانگی، همت، غیرت و دفاع از حق انتظار می‎رود؛ وقتی بنا شود مردی که شجاع بوده حالا ترسو و محافظه کار شود، خیلی قبیح خواهد بود. اینها اصحاب پیغمبر(ص) بوده اند، از مهاجر و انصار بوده اند، در جنگ ها فداکاری ها کردند، اما حالا همه آنها محافظه کار شده و همه می‎خواهند نان را به نرخ روز بخورند و با حکومت وقت بسازند.

به این جهت است که حضرت می‎فرماید: "فقبحا": خیلی زشت و ناپسند است "لفلول الحد": کند شدن تیزی شمشیر، و یا شکستگی های لبه شمشیر. "فلول" یا جمع "فل" است، یعنی: شکستگی ها و ترک ها؛ و یا به قول بعضی کتاب العین، خلیل فراهیدی، ج 8، ص 316. مصدر است، که در این صورت معنای مصدری برای اینجا بهتر است چون با کلمات بعدی حضرت که مصدر است تناسب دارد. و "حد" هم به معنای تند و تیز بودن است.

(و اللعب بعد الجد)
(و بازی [بازیگری ] بعد از جدیت و فداکاری.)

کسی که جدی بوده، شجاعت داشته، در مقابل باطل می‎ایستاده و فداکاری می‎کرده، حالا یک بازیگر سیاسی شود؛ این خیلی زشت و قبیح است. حضرت می‎خواهند بفرمایند: شما یک مدت اهل جدیت و فداکاری بودید، ولی حالا بازیگر شده اید و این قبیح است. اگر کسی از اول ترسو بوده و اهل مبارزه نبوده، حالا هم انتظاری از او نیست؛ اما آن که ابتدا انقلابی بوده و از حق دفاع می‎کرده، حالا خیلی زشت است که

ناوبری کتاب