صفحه ۳۳۱

درس سیزدهم

سند خطبه

عیادت زنان مهاجر و انصار از حضرت زهرا(س)

تصویری از بی وفایی مردم

ناامید شدن حضرت از هدایت گمراهان

آغاز انحراف مسیر خلافت

انگیزه های سیاسی اصحاب سقیفه

ناوبری کتاب