صفحه ۳۲۷

شما مرید پیامبر(ص) نیستید، بلکه مرید ابوبکر می‎باشید، دروغ می‎گویید که ما مرید پیامبر(ص) هستیم؛ برای این که دختر پیامبر(ص) آمد و این همه تظلم کرد و از شما کمک و یاری خواست، ولی شما ساکت و بی تفاوت بودید؛ اما وقتی عایشه دختر ابوبکر برای به راه انداختن جنگ جمل به شما گفت: بیایید با علی (ع) جنگ کنید، شما به کمک او شتافتید و گفتید: مگر می‎شود که دختر خلیفه دروغ بگوید و اشتباه کند؟! پس معلوم می‎شود شما امت ابوبکر هستید نه امت پیامبر!

"ما المسلمون بأمة لمحمد(ص)": مسلمانها امت محمد(ص) نیستند.

"کلا و لکن أمة لعتیق": بلکه آنان امت عتیق [ابوبکر] هستند. "عتیق" یعنی آزادشده، و از القاب ابوبکر می‎باشد.

"جأتهم الزهراء(س) تطلب ارثها": حضرت زهرا(س) نزد مسلمانها آمد و ارث خود را طلب کرد.

"فتقاعدوا عنها بکل طریق": ولی همه آنها بی اعتنایی کرده و هر کس به بهانه ای از کمک کردن دریغ ورزید.

"و تواثبوا لقتال آل محمد(ص)": ولی همین مردم برای جنگ با آل محمد(ص) به حرکت درآمدند.

"لما دعتهم ابنة الصدیق": وقتی که دختر صدیق [ابوبکر] آنها را به جنگ دعوت کرد. "صدیق" از القاب ابوبکر است.

"فقعودهم عن هذه و قیامهم مع هذه یغنی عن التحقیق": پس بی اعتنایی آنها نسبت به حضرت زهرا(س) و قیام و همراهی آنان با عایشه، همه را از تحقیق نسبت به آنچه گذشت بی نیاز می‎کند.

ناوبری کتاب