صفحه ۳۲۲

زهرا(س) می‎فرمایند: اگر مشاهده می‎کنی که من سکوت اختیار کرده و هیچ عکس العملی نشان نمی دهم، به خاطر این نیست که در دین خود سست و ضعیف شده باشم.

(و لا أخطأت مقدوری )
(و در محدوده قدرت و توانایی خودم خطا نکرده ام.)

یعنی: به اندازه قدرتم وظیفه ام را انجام داده ام.

(فان کنت تریدین البلغة ، فرزقک مضمون و کفیلک مأمون )

(پس اگر منظور تو معیشت می‎باشد، همانا روزی تو ضمانت شده است و آن که کفیل توست مورد اطمینان است.)

یعنی: خداوند ضامن و کفیل مایحتاج و رزق و روزی بندگان خویش است و جای نگرانی وجود ندارد.

(و ما أعد لک أفضل مما قطع عنک )

(و آنچه برای تو [در آخرت ] آماده شده، به مراتب بهتر است از آنچه [در دنیا] از تو گرفته شده است.)

(فاحتسبی الله )
(پس به حساب خدا بگذار.)

در اینجا حضرت علی (ع) مقامات معنوی آخرت را که مربوط به اولیای خدا و افراد صالح و فداکار و صبور و بردبار است خاطرنشان کرده، و بدین وسیله حضرت زهرا(س) را تسلی می‎دهند.

ناوبری کتاب