صفحه ۳۲۱

آیه خطاب به پیامبر(ص) است، یعنی: "همانا دشمن و بدخواه تو ابتر و بی دنباله است."

(ثم نهنهی عن وجدک )
(پس خود را از ناراحتی و غضب بازدار.)

"وجد" به معنای خشم و غضب است، و "نهنهی" صیغه امر مؤنث است و از ماده "نهنهة" به معنای بازداشتن می‎باشد، یعنی: باز بدار و خویشتن داری کن و از آن حالت عصبانیت خودت را حفظ بکن.

(یا ابنة الصفوة و بقیة النبوة )
(ای دختر برگزیده خدا و ای باقی مانده و یادگار نبوت !)
(فما ونیت عن دینی )
(هیچ گاه من در دین خود ضعیف و سست نشده ام.)

"ونی" به معنای ضعف و سستی است. حضرت می‎خواهند بفرمایند: هیچ گاه من در عمل به دینم ضعیف و خسته نشده ام و آنچه در قدرتم بوده انجام داده ام.

حضرت امیر(ع) بیش از این نمی توانستند اقدام کنند و یا تندی به خرج دهند؛ چرا که جهات دیگر را هم ملاحظه می‎کردند. اگر در زمان پیامبر(ص) با تندی و شهامت با دشمنان برخورد کردند، به خاطر این بود که در آن زمان مصلحت این گونه اقتضا می‎کرد، ولی حالا مصلحت دین همین است که حضرت ساکت باشند، و لذا خطاب به حضرت

ناوبری کتاب