صفحه ۳۱۱

بی تفاوتی اقشار مردم

(حتی حبستنی قیلة نصرها)
(تا آنجا که انصار یاری خود را از من دریغ داشتند.)

"قیلة" نام یکی از مادر بزرگهای طایفه اوس و خزرج بوده، و مقصود اولاد او هستند که همان "انصار" می‎باشند. ظاهر عبارت این است که خشونت های ابوبکر سبب شد که مهاجر و انصار حاضر نشدند به من کمک کنند؛ و طبیعی است وقتی حکومت شیوه دیکتاتوری و قلدری را پیشه خود سازد، دیگر مردم جرأت نمی کنند حرفی بزنند و از حق دفاع کنند؛ چون مردم اغلب اهل زندگی هستند و به اوضاع و احوال نگاه می‎کنند و هر کسی پیش خود حساب می‎کند وقتی حکومت با دختر پیامبر(ص) با آن همه فضیلت و موقعیت و سابقه و عزت چنین کند که حتی قطعه زمینی را که توسط شخص پیامبر(ص) به دخترش بخشیده شده بود مصادره کند، دیگر تکلیف دیگران روشن است. طبیعی است که در چنین شرایطی اکثر مردم می‎ترسند و سکوت اختیار می‎کنند.

(و المهاجرة وصلها)
(و مهاجرین وصلت و ارتباط خویش با من را نادیده گرفتند.)

با وجود این که مهاجرین با اهل بیت ارتباط دیرینه داشتند و در سختی های دوران مکه در کنار پیامبر(ص) بودند و همه با هم از مکه به مدینه هجرت کردیم، اما دشمنی ابوبکر و جوسازی او و طرفدارانش باعث شد که آنان هم از حق من دفاع نکنند و ساکت بنشینند.

ناوبری کتاب