صفحه ۳۰۱

(و کان جبریل بالا یات یؤنسنا ____ فقد فقدت و کل الخیر محتجب )

(و جبرئیل با نزول آیات وحی مونس ما بود، ولی تو از میان ما رفتی و با رفتنت همه خوبی ها نیز از ما پنهان شد.)

وقتی جبرئیل می‎آمد و برای پیامبر(ص) آیات الهی را نازل می‎کرد، طبعا آثار آن قبل از دیگران به حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین (ع) سرایت می‎کرد، و لذا رحلت پیامبر(ص) بیشتر از همه برای اهل بیت (ع) سخت و ناگوار بود.

(فلیت قبلک کان الموت صادفنا ____ لما مضیت و حالت دونک الکثب )

(پس ای کاش پیش از تو مرگ ما را فرا گرفته بود، زمانی که تو از بین ما رفتی و بین ما و تو تلی از شن حائل شد.)

"کثب" جمع "کثیب" است، یعنی: رمل و شن؛ و چون در آن مناطق شن فراوان بود و معمولا قبرها را با شن می‎پوشاندند، حضرت این گونه تعبیر کرده اند.

([انا رزئنا بما لم یرز ذو شجن ____ من البریة لا عجم و لا عرب ]این بیت در کتاب "احتجاج" نیامده، ولی مرحوم مجلسی در کتاب "بحارالانوار" آن را از کتاب "احتجاج" نقل کرده است.)

(همانا ما مصیبت زده شده ایم به چیزی که هیچ صاحب حزنی از خلایق - نه از عرب و نه از عجم - این چنین مصیبت ندیده است.)

وقتی حضرت این اشعار را خواندند و درد دل خود را با پیامبر(ص) بیان کردند، مسجد را ترک کرده و به طرف خانه حرکت می‎کنند.

ناوبری کتاب