صفحه ۲۸۲

نیز بخواهند حدیثی را جعل و یا شبهه ای ایجاد کنند، این آیات صریح قرآن شبهات آنان را هم باطل کرده است.

(کلا! بل سولت لکم أنفسکم أمرا)

(نه چنین است که می‎گویید، بلکه هواهای نفسانی شما کاری را در نظرتان نیکو کرده است.)

(فصبر جمیل )
(پس باید صبر کرد صبری پسندیده.)

ما در مقابل این ظلم ها و خیانت هایی که می‎کنید صبر پیشه می‎کنیم و به سوی خدا شکایت می‎بریم، و او حق مظلوم را از ظالم خواهد گرفت.

(والله المستعان علی ما تصفون ) این سه جمله اخیر از سوره یوسف، آیه 18 اقتباس شده است؛ و شاید علت اقتباس حضرت زهرا(س) ارتباطی است که بین جریان حضرت یوسف (ع) و حضرت زهرا(س) وجود دارد و آن سه عنصر دروغ و فریب و تهمت است که در هر دو جریان وجود داشته؛ ابوبکر و دار و دسته اش از طرفی با جعل روایت و فریب مردم و از طرفی با وارد کردن تهمت فتنه گری و محرک هر فتنه بودن بر حضرت علی (ع) و اهل بیت (ع)، توانستند مسیر امامت و رهبری را منحرف کنند. شهید صدر(ره) در کتاب "فدک فی التاریخ" صفحه 69 در رابطه با برخورد خشن و غیر اسلامی حاکمیت با اهل بیت (ع) یادآور شده است: یکی از مظاهر این برخوردها تعبیری است که ابوبکر نسبت به حضرت علی (ع) اظهار داشت: "... علی ریشه هر فتنه ای است در جامعه، و او
(و خداست که باید بر آنچه بیان می‎کنید از او یاری خواست.)

یعنی: ما از خدا در برابر این توجیهات و تهمت هایی که به پیامبر(ص) می‎زنید یاری می‎خواهیم.

ناوبری کتاب